ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิิืยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีการปรกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์
(e-bidding)