ศูนย์วิจัยอาศรมบัณฑิต

ศูนย์วิจัยชุมชน “ศูนย์วิจัยอาศรมบัณฑิต” อักษรย่อ วอบ -Ashram Graduate Research Center- อักษรย่อ AGRC
ศูนย์วิจัยชุมชน ในชื่อว่า “ศูนย์วิจัยอาศรมบัณฑิต” อักษรย่อ วอบ ในชื่อภาษาอังกฤษว่า Ashram Graduate Research Center อักษรย่อ AGRC ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มีเป้าหมายในการก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และบทเรียนการวิจัย โดยการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี/ภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อสังคม โดยมีกลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการเสริมพลังศูนย์วิจัยชุมชน กิจกรรมบูรณาการการวางแผนกับโครงการภาคี (Strategic partners) การพัฒนาศักยภาพกรรมการ การระดมทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการรับใช้สังคม ร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

>>Click Here For Watch The VDO<<<