ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์