กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

พระครูสุตพัฒโนดม,ผศดร.ผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคณะ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมกิจกรรมรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ .ในวันที่ ๕ และ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔