พ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๑๙ (COVID -19)

สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ได้ประสานงานกับทางแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มาพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๑๙ (COVID -19) ณ อาคาร มจร. อาคารวิทยบริหาร อาคารช้อย อาคารบาลีสาธิตฯ อาคารสำนักงาน ห้องเรียน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอขอบคุณบุคลกร ทุกภาคส่วนงานร่วมด้วยช่วยกัน ลุล่วงไปได้ด้วยดี เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ (Cr.ชินภัทร สมุทรทัย,ณัฐพล แสนเมืองมา)