อบรม OKRs

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย OKRs