การประขุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๓

Flowers in Chania
The 3rd National and International Conference (MCU. CM. 2021) เรื่อง“พุทธทัศน์กับสังคมยุคปัญญาประดิษฐ์” The Buddhist Perspectives and A.I. Age Society (BUPAIS) วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยใช้ระบบการประชุมออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นการสัมมนาระดับชาติและระดับนานาชาติ มีขอบเขตเนื้อหาการนำเสนอ ดังนี้

1. พุทธธรรมเพื่อการเสริมสร้างสติปัญญาและพัฒนาสังคมยุคปัญญาประดิษฐ์
The Buddhist Doctrine for Enhancing the Intelligence
and Social Development in A.I. Age.
2. พุทธนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม
The Buddhist Innovation for the Wholistic Well-being Care
3. มนุษยสัมพันธ์ในสังคมยุคปัญญาประดิษฐ์
Human Relations in A.I. Age
4. นวัตกรรมการเรียนรู้ในสังคมยุคปัญญาประดิษฐ์
Learning Innovations in A.I. Age
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่
พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท 062-249-9919
ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ 081-951-3536
ดร.ประเสริฐ บุปผาสุข 083-373-7316

>>>รายชื่อผู้ผ่านการนำเสนอบทความวิชาการ<<<

>>>ตารางนำเสนอห้องย่อย<<<

semimar

>>>ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน<<<

semimar

>>>ห้องสัมมนาหลัก<<<

semimar

>>>ห้องสัมมนาย่อยระดับนานาชาติ<<<

semimar

>>>ห้องสัมมนาย่อยระดับชาติ<<<