เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ”Smart Gen-Smart Media กิจกรรมครั้งที่ 1

พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่,ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมีผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เข้าร่วมงาน โครงการ “เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ”Smart Gen-Smart Media กิจกรรมครั้งที่ 1 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รูปแบบ New Normal) ณ ห้องประชุมธรรมปัญญาบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564