ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ

พระวิมลมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ การดำเนินการระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ รุ่นที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ถวายสักการะ พระครูกิตติภัทรานุยุต กลุ่มงานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) กล่าวรายงาน พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ถวายของที่ระลึก มีพระนิสิตชั้นปีที่ ๔ ทุกสาขาวิชา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมธรรมปัญญาบดี อาคาร มจร ๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

(ที่มา: นายศรีมูล แสนเมืองมา ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร)