อบรม Outcom-Based Education

อบรม Outcom-Based Education ,Aun-QA Implementation and Gap Analysis Version 4 and หลักสูตรพัฒนาประเมิณคุณภาพภายในระกับหลักสูตรตามเกณฑ์ Aun-QA Implementation and Gap Analysis Version 4