เทศนาธรรมปลาช่อนเพื่อขอฝน

สารคดีเรื่อง พิธีเทศนาธรรมปลาช่อนเพื่อขอฝน จัดทำและเผยแพร่โดย โครงการจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

>>>Click For Watch VDO<<<