มูลนิธิครูบาศรีวิชัย อุปสมบทพระภิกษุ 9 รูป เป็นปีที่ 23 “รุ่นเสริมสรรพมงคล”

ครูบาเจ้าศรีวิชัย มูลนิธิครูบาศรีวิชัย โดยนายพยูญ มีทองคำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ จัดอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 9 รูป เป็นเวลา 9 วัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เป็นรุ่นที่ 23 “รุ่นเสริมสรรพมงคล” อุปสมบท ณวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มีพระเทพสิงหวราจารย์ ,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากอุปสมบทแล้วเข้าไปฝึกปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีคณะกรรมการมูลนิธิฯเจ้าภาพ ผู้ปกครอง พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี โดยการจัดอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พระภิกษุ จำนวน 9 รูป มีชื่อ นามสกุล ฉายา ดังนี้.

นายธงชัย นามสกุล ศรีวนารักคีรี ฉายา กนฺตสีโล แปลว่า ผู้มีศีลน่ายินดี
นายธนวุฒิ นามสกุล สุตา ฉายา สุชาโต แปลว่า ผู้เกิดมาดี
นายวรกานต์ นามสกุล เป็งเขียว ฉายา ฐิตปุญโญ แปลว่า ผู้ตั้งอยู่บนกองบุญ
นายอธิเดช นามสกุล วรรณสุข ฉายา จิตฺตสํวโร แปลว่า ผู้สำรวมจิต
นายเสกสรรค์ นามสกุล คำหล้า ฉายา ฐิตโสภโณ แปลว่า ผู้มีธรรมมั่นคงงดงาม
นายจักรกฤษ นามสกุล จันทรเถร ฉายา กิตฺติปาโล แปลว่า ผู้รักษาเกียรติ
นายจีระศักดิ์ นามสกุล ชัยพันธุ์ ฉายา โชติมนฺโต แปลว่า ผู้มีความรู้รุ่งเรือง
นายนครินทร์ นามสกุล หนูมงคล ฉายา อคฺคธมฺโม แปลว่า ผู้มีธรรมยอดเยี่ยม
นายภาณุพงศ์ นามสกุล เทียนดอนไพร ฉายา ปญฺญาวโร แปลว่า ผู้มีปัญญาประเสริฐ.

>>>ดู VDO ได้ที่นี่ <<<