ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom วิทยาเขตเชียงใหม่

เป็นประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom วิทยาเขตเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ <<<