ผู้ชนะการเสนอราคา ปรุ่งปุรงห้องเรียนอัจฉริยะ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศราคาผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ
Smart Classroom วิทยาเขตเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)