สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา 3 อาศรม

เมื่อวันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2565 พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และพระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์,ดร. รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิชการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา Solar cell ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมทั้งของบริวาร เนื่องในวัน“วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี ให้แก่อาศรมพระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 3 อาศรม ได้แก่ อาศรมบ้านแม่มอญ อาศรมบ้านห้วยซ่าน และอาศรมบ้านแม่ผักแหละ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย.