รายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพือ่แต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่