รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่