สัมมนาวิชาหาร หัวข้อ "กฎหมาย กับ ความยุติธรรม"

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
#ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง กฎหมาย กับ ความยุติธรรม
โดย อัยการพลภัทร สีแดง ที่ปรึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. - 21.00 น.
ออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM Meeting ID:8408735126
Passcode : Admin2565

ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

>>>ลงทะเบียนได้ที่นี่ <<<