"สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "บาดแผลประเทศไทย กับการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานสาธารณะด้วยพุทธบูรณาการ"

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
#ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง บาดแผลประเทศไทย กับการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานสาธารณะด้วยพุทธบูรณาการ
ในวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM Meeting ID:8408735126

>>>ลงทะเบียนได้ที่นี่ <<<