เข้ามุทิตาจิต /แสดงความยินดี กับรองอธิการบดีรูปใหม่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2565 อ.เยี่ยม กาวิละเวส ที่ปรึกษาประธานชุมชนสวนดอก พร้อมด้วย อ.ไพศาล จั่วทอง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิต พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ,ผศ.ดร. (อาทิตย์ อาทิปญฺโญ/รสหวาน,ป.ธ.5,พธ.บ.,M.S.W.Ph.D ) อายุ 50 ปี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 1100/ 2565 5 ณ ห้องรับรอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.