โครงการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า

โครงการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
กรกฎาคม - สิงหาคม 2565
ดำเนินการโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
สนับสนุนโดย เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม (INEB)

>>>ดูวีดีโอได้ที่นี่ <<<