ขอเชิญร่วมทำบุญงานรัตตัญญูมหาจุฬาฯ ปี 2565

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ร่วมทำบุญในงานวันรัตตัญญูมหาจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสที่บุคลากรวิทยาเขตเชียงใหม่ได้เกษียณอายุการทำงาน
วันศุกร์ ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยร่วมเป็นเจ้าภาพตามรายการต่อไปนี้
เจ้าภาพปัจจัยถวายพระเถรานุเถระ ๑๕ ชุด ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
เจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวร ๑๕ ชุด ๆ ละ ๕๐๐ บาท
เจ้าภาพโรงทานอาหารตามเจตนาศรัทธา
หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา
ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ ๐๕๓ ๒๗๘๙๖๗, ๒๗๐๔๕๑ ต่อ ๑๐๕
พระนคร ปัญญาวชิโร, ดร. ๐๘๑ ๗๖๕ ๔๑๑๓
นายชินภัทร สมุทรทัย ๐๘๖ ๙๑๗๙๗๒๙
นายอนุพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉา ๐๙๒ ๑๘๕๓๖๙๗