“๗ ตระกูล” เลี้ยงสังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่

ครอบครัว “แสนเมืองมา” ครอบครัว “วงศ์ษา”ครอบครัว “ขาวจันทร์ตา”ครอบครัว “หล้าจู”ครอบครัว“วิฑูรสกุณา” ครอบครัว “แก้วคำมูล”และครอบครัว “พลอยตระกูล” ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสที่ นายศรีมูล แสนเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เกษียณอายุราชการ ท่ามกลางพี่ๆ เพื่อนร่วมงาน ร่วมอวยพร ณ บ้านห้วยทราย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

(ที่มา: นายศรีมูล แสนเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่)