เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโสตทัศนห้องประชุม วิทยาเขตเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโสตทัศนห้องประชุม วิทยาเขตเชียงใหม่