มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช”

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพวงมาลาในงานวันปิยมหาราชรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันปิยมหาราช” โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและศิษย์เก่า มจร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้อัญเชิญพวงมาลาโดยผู้แทนส่วนงาน เดินจากหน้าหอประชุมอาคาร มวก.๔๘ พรรษา ไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก และขึ้นวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปฯ ตามลำดับ มีรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานในพิธี ในนาม มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยรศ.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผศ.ปฏิเวธ เสาร์คง นายชินภัทร สมุทรทัย นายอรรถวุฒิ จันแทน นายณัฐพล แสนเมืองมา และนายสุเทพ กัลยาธิ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯ.

>>>Tiger News <<<

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว)