นิสิต รปม.วิทยาเขตเชียงใหม่ ปล่อยมัจฉาสู่วารี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 คณาจารย์ นิสิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใ่หมรุ่นที่ 1 ได้ทำกิจจกรม ปล่อยมัจฉาสู่วารี (ปล่อยปลาหน้าเขียง) โดยมีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ,ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทกับผู้ร่วมกิจกรรม ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนภิ่น กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และมีพระมหา ดร.เฉลิมพล สิริวฑฺฒโน,ดร เจ้าอาวาสวัดสันทรายต้นกอก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลาง คณาจารย์ นิสิต ร่วมกิจกรรม ณ วัดสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

>>>Tiger News <<<


>>>ChiangMai News <<<

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)