ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโสตทัศนห้องประชุม วิทยาเขตเชียงใหม่