ปฏิทินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิต (HOME RooM)

ปฏิทินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิต (HOME RooM)
ภาคเรียนที่ 2/2565 นิสิตชันปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา
ณ ห้องประชมุธรรมปัญญาบดี อาคาร มจร1 ชั้น3.