โครงการอบรมวิทยากรอย่างมืออาชีพ

-ขอเชิญนิมิตทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรอย่างมืออาชีพ
ณ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัคร วันที่ - 15 ธันวาคม 2565