มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร ปี 65

เมื่อ​วันที่​ 3 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร มุทิตาจิต พุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้รับเข็มเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ,ผศ. ,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวถวายรายงาน วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบด้วย พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 18 ,พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 32 พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 67 รวมทั้งสิ้นจำนวน 208 รูป/คน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า บัณฑิต ญาติบัณฑิต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ผู้ที่เข้าร่วมพิธี ทุกรูป/คน ต้องผ่านการคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ประกอบพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

>>>ดูวีดีโอได้ที่นี่ <<<


>>>TogerNews<<<


>>>ChiangMaiNews <<<

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)