ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมสงเคระาห์)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมสงเคระาห์)