ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา