รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขเตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั้วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด สำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่