ผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน