“การเรียนรู้นวัตกรรมเทคนิคสีศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในงานพุทธจิตกรรมล้านนา”

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะเรื่อง “การเรียนรู้นวัตกรรมเทคนิคสีศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในงานพุทธจิตกรรมล้านนา” โดยมีวิทยากรบรรยายโดยคุณปีย์ญานันท์ รัตนจันทร์ (กะปิ) เจ้าของแบรนด์ Himlya Cotton ได้มาสอนการสกัดสีจากธรรมชาติ กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิเวธ เสาว์คง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม และมีอาจารย์ดร.อำนาจ ขัดวิขัย เป็นผู้จัดการอบรม ณ อาคารเรียนพุทธศิลปกรรม มจร. วิทยาเขตเขียงใหม่.

"Watch VDO"

"Tiger News"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)