เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ,ผศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ และพระครูสิริสุตานุยุต ,รศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระธรรมวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี ที่จะได้เดินทางไปกล่าวเปิดงานและปาฐกถานำการประชุมวิชาการเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาวิกฤติโลก” ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 หัวข้อ “พุทธวิธีและวิถีครูบากับการแก้ปัญหาวิกฤติโลก” (Buddhist and Kruba Ways

"Tiger News"

"ChiangMaiNews"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว)