พุทธศิลปกรรมบำบัด : จิตรกรรมภาพพระบฏจากเวสสันตรชาดก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 สาขาวิชาพุทธศิลปฺกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อวิจัยเรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะเรื่อง“พุทธศิลปกรรมบำบัด : จิตรกรรมภาพพระบฏจากเวสสันตรชาดก งานรังสรรค์ใหม่จากการตีความของศิลปินล้านนาร่วมสมัย” โดย พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ, ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย มีผู้ร่วมวิจัยได้แก่พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ และดร.จันทรัตน์ ตาปูลิง โดยได้ทำการเชิญรองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้เชี่ยวชาญด้านลายคำน้ำแต้ม ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่.

"Tiger News"

"ChiangMaiNews"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)