ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (EP) รอบ 2

Announcement of Examination Result in B.A. (English), Academic year 2023,
The Sangha College, MCU. Chiang Mai Campus