นิสิตชั้นปีที่ 1 มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 สามเณรอภิวิชญ์ บุญกุ้ง นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดภาพถ่ายและงานเขียน Photo essay ในโครงการไทใหญ่ ไทยอยู่ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย Center for ASEAN Studies, CMU ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"Tiger News"

"ChiangMaiNews"