พิธีสามีจิกรรมสูมาคารวะ พระมหาเถระ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขต ได้เข้าขอสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว พระมหาเถระ เนื่องในพิธีสามีจิกรรมสูมาคารวะพระมหาเถระ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระเถระ ผู้มีพระคุณและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวเชียงใหม่และชาวล้านนา ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

"Tiger News"

"ChiangMai News"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)