เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้เข้าขอสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว คณะผู้บริหาร และคณาจารย์อาวุโส มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ เนื่องในพิธีสามีจิกรรมสูมาคารวะผู้บริหาร และคณาจารย์อาวุโส มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวเชียงใหม่และชาวล้านนา ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญาบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

"Tiger News"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)