ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตัวรวม 66

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖
(บรรพชิต/คฤหัสถ์ ภาคปกติและภาคพิเศษ)