แผนปฏิบัติการ มจร ชม ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ -๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

"ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่"