แผนพัฒนาระยะที่ ๑๓ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ -๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

"ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่"