ผ้าป่าสามัคคี ซึ่งหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 พระเทพมังคลาจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นประธานพิจารณาผ้าป่าสามัคคี ซึ่งหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดต้นผ้าป่าสามัคคีทอดเพื่อเป็นทุนการศึกษาและพ้ฒนานิสิต โดยมีนางพูนสุข อนุใจ ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนศิษย์เก่าส่วนบุญโญปถัมภ์ รุ่น๑๗/๑๙ และประธานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

"ํYoutube"

"ํChiangMaiNews"

"ํTigerNews"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)