ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 2566

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2566