มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ทำ MOU กับเมืองยอง

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) คณะสงฆ์เมืองยอง โดยสมเด็จอัคคราชคุรุอาชญาธรรม สังฆนายกะเมืองยอง และคณะโคปกะ (คณะวัฒนธรรมพื้นเมือง) เมืองยอง โดยขนานมหาแดง ประธานคณะวัฒนธรรมพื้นเมือง เมืองยอง เพื่อร่วมมือกันในการศึกษา วิจัย เผยแพร่ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม ให้ธำรงอยู่เป็นอัตลักษณ์ในภูมิภาคนี้สืบไป ณ วัดราชฐานหลวงหัวข่วง เมืองยอง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์