พิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน สานสัมพันธ์พระพุทธศาสนา เชียงใหม่-เมืองยอง-เชียงตุง

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวถวายรายงานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน สานสัมพันธ์พระพุทธศาสนา เชียงใหม่-เมืองยอง-เชียงตุง โดยมีสมเด็จอัคคราชคุรุอาชญาธรรม (คนฺธรสวํโส) สังฆนายกะเมืองยอง ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในการนี้มี พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าสำนักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้โอวาทกัมมัฏฐาน พร้อมทั้งนำสอนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ณ วัดพระธาตุจอมยอง เมืองยอง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์