มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนา 21 ปีการก่อตั้งวิทยาสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

มื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่โดยการนำของพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนา 21 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ข่าว)