สัมมนาเรือง "บทบาทอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลในชมุชน

ขอเรียนเชิญ นิสิต นักศึกษา ประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สัมมนาเรือง "บทบาทอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลในชมุชน" ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 1300 - 16.00 ผ่านระบบ Zoom Meeting ID : 3920043706 หรือจะมารระบบ Onsite ได้ที่ ห้องประชุมศรีปริยัติยานุศาสน์ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่